Friday, November 13, 2009

Official Press Release - Health Council Members in Meeting on How to Get Ukraines Vaccinated and About Expected Second Wave Of Flu! 11/13/09 10:16am

Official Press Release - Health Council Members in Meeting on How to Get Ukraines Vaccinated and About Expected Second Wave Of Flu!

Press Release:

According to the order of the Minister of Health of Ukraine Vasily Knyazevich in ministries and has established an advisory body - Epidemiological Board - consisting of chief state sanitary doctor of Ukraine, who at various times responsible for epidblahopoluchchya state. Консультативна допомога фахівців високого рівня відіграє суттєву роль в ухваленні рішень діючим керівництвом міністерства. Advisory professionals help high-level plays a significant role in decision-making current leadership of the ministry.

На брифінгу, який відбувся у МОЗ України, колишні державні санітарні лікарі України поділились своїм баченням ситуації з захворюваності на грип та ГРВІ, та дали оцінку крокам, які сьогодні здійснюються в державі. At the briefing, held in the Ministry of Health of Ukraine, the former state sanitary doctor of Ukraine shared the vision of the situation with the incidence of influenza and ARI, and assess steps, which are now carried out in the country. Участь в брифінгу взяли: Сергій Бережнов, Любов Нєкрасова, Микола Проданчук, Віктор Марієвський, Ольга Бобильова. Participating in the briefing were: Sergey lovingly, Love Nyekrasova Nikolai Prodanchuk, Victor Mariyevskyy, Olga cottager.

За словами Бережнова, в Україні триває звичайний епідпроцес, який має дві особливості: наявність нового штаму вірусу та відсутність імунітету у населення до нього. According Berezhnova in Ukraine continues normal epidprotses, which has two features: a new virus strain and lack of immunity in the population to it. Дії профільного міністерства фахівці оцінили як адекватні, та закликали громадян робити щеплення, аби захистити себе від важких наслідків. Action profile of the Ministry of experts assessed as adequate, and urged citizens to make vaccines to protect themselves from serious consequences. Керівництвом держави робиться все для того, аби була завезена необхідна кількість доз вакцини, зазначив Сергій Бережнов. Leadership of the state, everything is done, so was brought the number of doses of vaccine, said Sergei lovingly. За прогнозами фахівців, аби виробити імунітет в суспільстві від пандемічного грипу, орієнтовно повинні щепитися близько 12 млн. осіб. According to the experts to develop immunity in the community of pandemic influenza should schepytysya roughly about 12 million people. За совами пана Бережнова щороку в Україну від сезонного грипу поставлялось близько 1 млн.доз вакцин, враховуючи традиційно невисокий попит громадян на щеплення від сезонного грипу. According to Mr. owl Berezhnova annually in Ukraine from seasonal influenza exported about 1 mln.doz vaccines, including traditionally low demand of citizens for vaccination against seasonal influenza. Разом з тим, спеціалісти радять щепитися від сезонного грипу, аби отримати перехресний імунітет, допоки в Україні з'явиться нова вакцина від грипу A/H1N1 Каліфорнія. However, experts advise schepytysya from seasonal flu, to get cross-immunity unless Ukraine will be a new vaccine against influenza A/H1N1 California. На важливості вакцинації також наголосила пані Бобильова, адже вона очолювала Санлужбу в 1999 р., коли спостерігався найбільший спалах захворювань на грип та ГРВІ. The importance of vaccination also stressed Ms. cottager, as she headed Sanluzhbu in 1999, when there was the largest outbreak of influenza disease and ARI. Саме завдяки наполегливій роботі щодо імунопрофілактики вдалося стабілізувати ситуацію в державі. Thanks to hard work on Immunization managed to stabilize the situation in the country.

Крім того, колишній державний санітарний лікар, а нині головний лікар центральної СЕС Любов Нєкрасова, зазначила, що, незважаючи на нарікання, які останнім часом лунають з екранів телебачення, в Україні вже понад 40 років функціонує лабораторна мережа, яка проводить забори крові для дослідження різних вірусів, щорічно проводиться контроль за циркуляцією грипу та інших інфекцій в контрольних містах України. In addition, former Medical Officer, and now chief medical officer of central SES Nyekrasova Love, said that despite criticism, recently heard on television screens in Ukraine for over 40 years of operating the laboratory network, which carries blood sampling for the study of various virus is controlled by annual circulation of influenza and other infections in the control cities of Ukraine. Тож, прогнозні кількісні показники до щеплень, які сьогодні називаються фахівцями, мають цілком обґрунтовану наукову базу. Therefore, a quantitative forecast to vaccinations, which are now called experts have a well-founded scientific basis. Вона поінформувала, що на сьогодні лабораторно підтверджено 85 випадків захворювання на грип A/H1N1 Каліфорнія, від померлих взято 116 зразків, позитивними виявилися 16 на грип А, у 14 з них виявлено грип A/H1N1 Каліфорнія. She informed that at present the 85 laboratory confirmed cases of influenza A/H1N1 California, died from 116 samples taken, 16 were positive for influenza A in 14 of them detected influenza A/H1N1 California.

Л. Нєкрасова підкреслила, що в суспільстві розповсюджується не зовсім коректна інформація щодо доцільності масових лабораторних досліджень у виявленні каліфорнійського грипу A/H1N1. L. Nyekrasova stressed that the society does not spread correct information about the feasibility of mass laboratory studies to identify California influenza A/H1N1. Вартість одного такого дослідження становить 220 грн., однак навіть виявлення саме цього штаму ніяк не впливає на перебіг лікування, яке застосовується лікарями. Price of this survey is 220 USD. But even detect this particular strain does not affect the course of treatment that is used by doctors. Жодна країна світу не робить стовідсотковий лабораторний аналіз проб всіх захворілих, адже це недоцільно, а з економічної точки зору надто дорого. No country in the world makes the absolute laboratory analysis of samples of all patients, because it is impractical and economically devastating.

В світі триває друга хвиля грипу A/H1N1 Каліфорнія, тому не виключено що в Україні так само можливі нові спалахи грипу. As the world is the second wave of influenza A/H1N1 California, so it's possible that in Ukraine as possible new outbreaks of influenza. Тож, всі лабораторні дослідження мають сенс лише з наукової точки зори, аби відслідковувати можливі процеси мутації вірусу. Therefore, all laboratory studies make sense only from a scientific point zory to monitor possible processes of mutation of the virus.

На брифінгу також було зазначено, що всі питання лабораторної діагностики обговорені вітчизняними фахівцями з місією ВООЗ, яка нині працює в Україні. At the briefing also stated that all issues of laboratory diagnostics discussed national experts with the mission of WHO is now working in Ukraine. Набуті теоретичні знання дозволять українським епідеміологам та вірусологам більш ретельно підготуватися до другої хвили захворювань. Acquired theoretical knowledge to Ukrainian epidemiologist and virologist more thoroughly prepare for the second wave of disease.

Особливу увагу на брифінгу колишні головні державні санітарні лікарі присвятили проблемі вакцинації в Україні. Particular attention to the briefing, the former Chief Medical Officer to the issue of vaccination in Ukraine. Так, зокрема, В. Марієвський підкреслив, що імунопрофілактика на сьогодні залишається єдиним способом захисту від інфекційних хвороб. In particular, V. Mariyevskyy emphasized that immunization is still the only way to protect against infectious diseases. Він нагадав, що внаслідок антивакцинальних заяв окремих осіб, які не беруть на себе відповідальність за наслідки, було завдано непоправної шкоди системі вакцинопрофілактики в Україні. He recalled that as a result antyvaktsynalnyh statements of individuals who do not take responsibility for the consequences, causing irreparable damage to the system of vaccine in Ukraine. Адже на сьогодні залишається досить складна ситуація з захворюваністю на кір, краснуху, дифтерію. It is still a very difficult situation with the disease of measles, rubella, diphtheria.

На запитання як швидко буде ввезено в Україну вакцину у кількості 15 млн. доз від пандемічного грипу Микола Проданчук зазначив, що нині триває процес її реєстрації. Asked how soon will be imported to Ukraine in a vaccine of 15 million doses of pandemic influenza Nicholas Prodanchuk noted that although the process of registration. Згідно чинного законодавства (стаття 17 закону України "Про лікарські засоби") передбачено, що у випадку загрози епідемічних захворювань, якими є грип, кір, краснуха та інші хвороби, здатні викликати епідемії, є право ввезти лікарський засіб за разовим дозволом без реєстрації аби попередити спалах. Under current law (Article 17 of the Law of Ukraine "On Medicines") provides that if the threat of epidemic diseases, which are influenza, measles, rubella and other diseases can cause epidemics, have the right to import the medicinal product for single-entry permits without registering to prevent outbreak. Такий досвід Україна має. This experience is Ukraine. Зокрема, у 2007 р. подібна процедура була застосована для запобігання розповсюдження пташиного грипу. In particular, in 2007 a similar procedure was applied to prevent the spread of avian influenza. Цією ж нормою скористалися і в 2008 р. для ввезення вакцини від кору-краснухи. The same standard used in 2008 to import vaccines against measles, rubella. Проте, враховуючи, що цю норму закону почали застосовувати з огляду на політичну доцільність, а проти самого М. Проданчука порушили кримінальну справу за ввезення за спрощеною процедурою вакцини, сьогодні навряд чи хтось наважиться це робити. However, given that the rule of law began to apply the terms of political expediency and against the same M. Prodanchuk filed criminal charges under the simplified procedure for importing vaccines, today hardly anyone dares to do it. Тож, ввезення вакцини від пандемічного грипу можливе лише за умови повної процедури реєстрації. Therefore, the import of pandemic influenza vaccine is only possible when the full registration.

Прес-служба МОЗ України Press Service of the Ministry of Health of Ukraine

It was all about getting the people vaccinated, I have a question, why do they keep talking about the 2nd wave of the flu - when the first wave of this plague is still spreading?

1 comment:

  1. Why? Because it is a BIOWEAPON and their PROMIS computer generated models tell them the outline and stats of what is to come.

    Wake up.

    ReplyDelete