Thursday, November 12, 2009

WHO had Conference Call With All Leading Doctors In Ukraine 11/12/09 11:16am

WHO had Conference Call With All Leading Doctors In Ukraine

Official Press Release from Ukraine Health Ministry


The Minister of Health of Ukraine Vasily Knyazevich and the participation of Deputy Minister Zinovy publican, Valerie poor, the mission of WHO held telephone conference, where online by leading specialists in pediatrics, intensive care, obstetrics / gynecology, anesthesiology, critical care medicine , family medicine, and others. надали інформацію щодо протоколів лікування своїм колегам в областях та районах України. provided information on treatment protocols to their colleagues in areas and regions of Ukraine. Тож, близько 10 тисяч лікарів в містах і містечках нашої держави отримали практичні поради з усіх напрямків супроводу хворих. So, some 10 thousand doctors in the towns and cities of our country received practical advice on all areas of maintenance patients.

Перший заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець нагадав оперативну інформацію щодо кількості хворих в Україні, кількості пацієнтів, які перебувають на апаратах штучної вентиляції легенів та число померлих. First Deputy Minister of Health of Ukraine Vasyl Lazoryshynets reminded operational information on the number of patients in the Ukraine, the number of patients who are on artificial ventilation and the number of dead. Після спільної роботи українських та іноземних лікарів було ухвалено рішення про особливу увагу до кисневої терапії, як ефективного засобу лікування важких форм пневмонії. After the joint work of Ukrainian and foreign doctors had decided to pay special attention to oxygen therapy as an effective means of treatment of severe pneumonia.

Серед тем, які розглядалися на селекторній нараді, були: кількісний та якісний супровід лабораторних досліджень, адже особливе значення має час, частота та правильність забору матеріалів у хворих та померлих; роль епіднагляду та моніторинг за епідситуацією; поради сімейним лікарям та терапевтам, які першими обстежують хворих; особливості лікування вагітних та породіль; стан надання екстреної допомоги, проблеми супроводу хворих на догоспітальному етапі; особливості лікування дітей; якість проведення інтенсивної терапії та багато ін. Among the topics discussed during the telephone conference were: quantitative and qualitative support laboratory research, because crucial time, frequency and accuracy of fence materials and deceased patients, the role of surveillance and monitoring epidsytuatsiyeyu; advice to doctors and family therapist who first examined patients, especially pregnant and mothers, the state of emergency, the problem of tracking patients with prehospital phase, especially the treatment of children, the quality of intensive care and many others. Обговорення всіх питань супроводжувалось порадами міжнародних експертів, які паралельно інформували про світовий досвід. Discussions on all issues was accompanied by the advice of international experts who concurrently informed of world experience.

Міністр охорони здоров'я України Василь Князевич звернувся до науковців та головних спеціалістів з проханням консолідуватись та оперативно реагувати на зміну динаміки чи клініки перебігу захворювань. Health Minister of Ukraine Vasyl Knyazevich appealed to scholars and specialists on a request to consolidate and react to changes in flow dynamics or clinic diseases. Протоколи, які отримали медики з різних питань супроводу хворих, можуть змінюватись, але лікарі на місцях щохвилини повинні відчувати підтримку фахівців, аби ухвалювати правильні рішення. Protocols have doctors from different patients on maintenance may vary, but doctors in the field must constantly feel the support of experts to make correct decisions. Особливо це стосується важких хворих та вагітних. This is especially true of heavy patients and pregnant women. Василь Князевич також наголосив, що протиепідемічний режим має жорстко виконуватись в медичних закладах. Vasily Knyazevich also stressed that preventive treatment should be made strictly in hospitals. Він зупинився на проблемах сортування хворих, чіткого дотримання тактики лікування. He focused on the problems of sorting patients, strict adherence to treatment tactics. Василь Князевич застеріг лікарів від призначень на свій розсуд, закликав жорстко дотримуватись протоколів лікування та порад міжнародних спеціалістів. Vasily Knyazevich warned doctors of the appointments at their discretion, called strictly adhere to treatment protocols and advice of international experts. Незважаючи на те, що в західних областях кількість хворих поступово знижується, центральні та східні регіони лише входять в епідемію грипу. Despite the fact that in the western regions will gradually decrease the number of patients, central and eastern regions just outside the influenza epidemic. Враховуючи, що щільність населення тут значно вища, медичній громаді слід серйозно підготуватися до можливих спалахів та прийому важких хворих. Given that the population density is much higher, the medical community should seriously prepare for possible outbreaks and receiving heavy patients.

Заступники міністра охорони здоров'я Валерій Бідний та Зиновій Митник поінформували регіони про перебіг закупівель, графік поставок до областей ліків та обладнання. Deputy Health Minister Valery poor and Zinovy Mitnick regions informed about the progress of procurement, delivery schedule to the medicines and equipment. Вони звернулися до місцевих органів влади, протиепідемічних комісій на місцях з прохання уважно обґрунтовувати заявки, аби максимально раціонально використати виділені державою кошти на користь пацієнтів. They appealed to local authorities, anti commissions on the ground in the request carefully justify the application to most efficiently use allocated state funds for the benefit of patients.

На завершення селекторної наради, представники місії ВООЗ звернулися до всіх медиків України зі словами підтримки та зазначили, що схема проведення цієї наради буде використана ВООЗ як зразок оперативного реагування профільного міністерства в екстремальних ситуаціях з подолання епідемії. At the end of conference call, representatives of the WHO mission appealed to all doctors from the Ukraine to support and noted that the scheme for this meeting will be used by WHO as a model for rapid response line ministries in extreme situations to overcome the epidemic.

Пре-служба МОЗ України Pre-Service Health of Ukraine

No comments:

Post a Comment