Monday, November 16, 2009

Healt Minister Of Ukraine - Information about Procurement of Tamiflu 11/16/09 10:35am

Health Minister Of Ukraine - Information about Procurement of Tamiflu

I had no idea, Tamiflu was So Expensive!

Article:


The Ministry of Health of Ukraine a briefing on the pressing issues to overcome a flu epidemic in Ukraine. Участь у брифінгу взяли перший заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець, директор Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення у системі охорони здоров'я Юрій Константінов, голова Управління охорони здоров'я Чернівецької ОДА Ігор Шкробанець, директор Інституту медицини транспорту Анатолій Гоженко, кандидат медичних наук, доцент Ігор Курченко. Participating in the briefing was the first Deputy Minister of Health of Ukraine Vasyl Lazoryshynets, Director of Regulatory Policy in trafficking drugs and medical products in the health system, Yuri Konstantinov, head of the Department of Health of the Chernivtsi Regional State Administration Igor Shkrobanets, director of the Institute Medical Transport Anatoly Hozhenko, MD, PhD, Associate Professor Igor Kurchenko.

Традиційно представникам ЗМІ була надана оперативна інформація щодо захворюваності в різних регіонах на грип та ГРВІ, а також повідомлено про найбільш актуальні проблеми в системі охорони здоров'я. Traditionally, the media was given operational information on the incidence in different regions of influenza and ARI, as well as informed about the most pressing problems in the health system. Так, зокрема, коментуючи ситуацію щодо закупівлі препарату "таміфлю", Юрій Константінов повідомив, що звинувачення у непрозорості МОЗ в питаннях закупівель не мають нічого спільного з дійсністю. In particular, commenting on the situation regarding the purchase of the drug "Tamiflu", Yuri Konstantinov said that the allegations of lack of transparency in the Ministry of Health procurement issues have nothing to do with reality. "За рівнем відкритості і прозорості процедура закупівель не має аналогів, адже до робочої групи входило 25 осіб", - наголосив Константінов, . "The level of openness and transparency in procurement is unique because the working group consisted of 25 people" - he Konstantinov,. Що стосується закупівлі "таміфлю", то робоча група МОЗ в своїй діяльності спиралася на інформацію безпосередньо компанії виробника та Міністерства економіки України. As for purchasing Tamiflu, a working group of the MOH in its activities is based on information directly of the manufacturer and the Ministry of Economy of Ukraine.

Щоб уникнути будь-яких вільних трактувань, Константінов продемонстрував офіційного листа компанії "Roche" з пропозицією препарату "таміфлю" для України, де зазначено: "Приблизна ціна, за якої можлива поставка препарату для попередження пандемії в Україні, складає 340 грн.". To avoid any free interpretations, Konstantinov has shown an official letter of the company "Roche" on the proposal of the drug "Tamiflu" for Ukraine, which stated: "The approximate price at which the possible shipment of drugs to prevent a pandemic in Ukraine is 340 USD..

Окремо було наголошено, що головним органом в державі, який здійснює моніторинг та контроль за ціноутворенням, є Міністерство економіки України. There was also highlighted that the main body in the country, which monitor and control the pricing, the Ministry of Economy of Ukraine. Тож, згідно з аналітичною документацією, наданою МОЗ, ціна препарату "таміфлю" в Україні становила 321 грн, 326 грн. та 440 грн. So, according to the analytical documentation provided by the MOH, the price of the drug "Tamiflu" in Ukraine amounted to 321 USD, 326 USD. And 440 USD. Середня ціна з 15 до 22 червня 2009 р. - становила 362 грн.. The average price of 15 to June 22, 2009 - accounted for 362 USD .. Наступний період аналізу ціноутворення засвідчив, що середня ціна була 401 грн. Next time pricing analysis showed that the average price was 401 USD. Далі ціна коливалась і середня оптова ціна становила 321 грн. More varied price and average wholesale price was 321 USD. Враховуючи великі обсяги закупівель та інші чинники МОЗ України вдалося закупити препарат по 251 грн. Given the large volume purchases and other factors of Health of Ukraine managed to purchase the drug for 251 USD.

В Міністерстві охорони здоров'я України сподіваються, що прозорість роботи, яку демонструє профільне міністерство, припинить розповсюдження неправдивої інформації. The Ministry of Health of Ukraine hope that the transparency of work that demonstrates the line ministries, to cease dissemination of misleading information.

Прес-служба МОЗ України Press Service of the Ministry of Health of Ukraine

No comments:

Post a Comment