Monday, November 30, 2009

Health Minister of Ukraine, Overall Report of Flu Epidemic 11/30/09 2:30

Health Minister of Ukraine, Overall Report of Flu Epidemic

The Health Minister of Ukraine, has released an overall report of the Flu epidemic there.

Report:


November 30, 2009 press conference was held with participation of Minister of Health of Ukraine Vasily Knyazevich, chairman of the Parliamentary Committee of Ukraine for health Tatiana Bakhteyeva and Chief state sanitary doctor of Ukraine Alexander Bilovol. Захід відбувся за підсумками роботи Колегії МОЗ України, присвяченої питанням епідситуації з захворюваності на грип та ГРВІ, підсумкам роботи Оперативного штабу по подоланню епідемії грипу та ГРВІ, проблемам імунопрофілактики та вакцинації населення, питанням використання бюджетних коштів, виділених на подолання епідемії, головним напрямкам реформування галузі. The event took place on the work of the Board of Health of Ukraine dealing with epidsytuatsiyi incidence of influenza and ARI, the results of the operations staff to overcome the epidemic of influenza and ARI, the problems of immunization and vaccination of the population, the use of budgetary funds allocated to fighting the epidemic, the main direction of reform .

У своєму виступі Василь Князевич змалював ситуацію, яка на сьогодні склалася в медичній галузі в контексті останніх викликів. In his speech, Vasily Knyazevich described the situation that currently prevailing in the medical field in the context of recent calls. Він наголосив, що саме життя змушує від слів про реформування нарешті перейти до справ. He noted that life itself makes from the words of the reform finally move to the cases. "Кожен лікар і кожен пацієнт сьогодні очікують змін на краще, і профільне міністерство готове запропонувати чіткий зрозумілий план реформування галузі, де достойне місце посяде сімейний лікар, де функціонуватимуть, як у всьому світі, університетські клініки, де розвиватиметься дороговартісна високоспеціалізована медична допомога. І головне, - існуватиме чіткий розподіл між обсягом безкоштовних медичних послуг, які гарантуватиме держава, та обсягом платних послуг, які пацієнт самостійно визначатиме використовувати чи ні", - зазначив на колегії Василь Князевич. "Every doctor and every patient today expect changes for the better, and line ministries are ready to offer clear transparent reform plan, which will occupy a worthy place of family doctors, which will act as the world, university clinics, where dorohovartisna develop highly specialized medical care. And most importantly - there a clear division between the volume of free medical services to ensure the state and the volume of paid services that patients themselves will determine whether or not to use "- said the board Vasily Knyazevich.

Інформуючи представників регіонів про ситуацію в Україні та світі з захворюваності на пандемічний грип, на колегії вкотре нагадали, що у всьому світі більшість випадків захворювання на пандемічний грип припадає на молодих людей, в тому числі і вагітних жінок, що обумовлено у них фізіологічною імуносупресією, яка природно зменшує потужність загального імунітету, у тому числі противірусного та антибактеріального захисту. Informing the representatives of the regions on the situation in Ukraine and worldwide with the incidence of pandemic influenza on board once again reminded that the world most cases of pandemic influenza accounted for by young people, including pregnant women, due to their physiological immunosuppression, which naturally reduces the capacity of general immunity, including antiviral and antibacterial protection.

На 27 листопада поточного року кількість осіб, що захворіли на гострі респіраторні захворювання та грип складає 1 751 546. At November 27 this year, the number of persons ill with acute respiratory disease and influenza is 1 751 546.

За останню добу виявлено 34 982 особи, які захворіли на гострі респіраторні захворювання та грип. By last night found 34 982 people are ill with acute respiratory infections and influenza. Протягом останніх днів намічається тенденція до стабілізації та зменшення кількості зареєстрованих хворих. In recent days the trend is envisaged to stabilize and reduce the number of registered patients. Кількість госпіталізованих дітей станом на 27.11.09 зросла до 1250 (25.11.09 - 1207). Number of hospitalized children as at 27.11.09 increased to 1250 (25.11.09 - 1207).

Кількість важких хворих в цілому по країні почала зменшуватися. Number of heavy patients across the country began to decline. Так, на сьогоднішній день в реанімаційних відділеннях знаходиться 117 осіб, що на 40 осіб менше, ніж 25.11.09, з них на штучній вентиляції легень - 18 (25.11.09 - 21 особа). Yes, today in the intensive care unit is 117 persons for 40 persons less than 25.11.09 with them on Ventilator - 18 (25.11.09 - 21 people).

З початку епідемії грипу в Україні всього захворіло біля 5000 вагітних та породіль, третину з яких було госпіталізовано. Since the beginning of a flu epidemic in Ukraine just sick about 5000 pregnant women and mothers, a third of whom were hospitalized. Близько 150 вагітних знаходилися в палаті інтенсивної терапії, з яких біля 63 - на ШВЛ. About 150 pregnant women were in intensive care, of which about 63 - on artificial pulmonary ventilation. З загальної кількості захворівших вагітних та породіль - 35 померло, що складає 8% від загальної кількості померлих від ускладнень грипу в Україні. In total zahvorivshyh pregnant women and mothers - 35 died, representing 8% of the total number of deaths from complications of influenza in Ukraine.

Загальна кількість померлих з початку епідемії становить 424 громадян України. The total number of deaths from the epidemic of 424 citizens of Ukraine.

З 35 померлих вагітних та породіль: вагітними померли - 15 (43%) жінок, в післяпологовому періоді померли - 20 (57%) жінок. Of the 35 deaths of pregnant women and mothers: pregnant women died - 15 (43%) women in the postnatal period have died - 20 (57%) women.

Станом на 30.11.2009 р. в відділенні інтенсивної терапії та реанімації перебуває 29 вагітних та породіль, з яких 10 знаходяться на апараті ШВЛ. As on 30.11.2009, in intensive care and resuscitation is 29 and pregnant mothers, of which 10 are on the apparatus for artificial pulmonary ventilation.

Серед областей, в яких зафіксована найбільша кількість померлих, залишається Львівська область - 94 особи, що складає22,7 % від загальної кількості померлих з початку епідемії; Івано-Франківська - 43 особи (10,3%), Донецька - 27 осіб (6,5%). Among the areas which recorded the largest number of dead remains Lviv region - 94 persons skladaye22, 7% of the total deaths since the beginning of the epidemic, Ivano-Frankivsk Oblast - 43 people (10.3%), Donetsk Oblast - 27 people (6, 5%). Кількість хворих у Львівській області залишається найбільшою в Україні і складає 204 006 чоловік, з них 10 768 дітей. Number of patients in the Lviv region remains the largest in Ukraine and is 204 006 persons, including 10 768 children.

Таким чином, епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання поступово стабілізується. Thus, the epidemiological situation regarding the incidence of influenza and acute respiratory infections gradually stabilized. Разом з тим, залишається значна кількість госпіталізованих хворих, які знаходяться в реанімації, що потребує подальшої мобілізації значних фахових та організаційних зусиль на всіх рівнях надання медичної допомоги. However, remains a significant number of hospitalized patients who are in intensive care, which require further mobilization of significant professional and organizational efforts at all levels of care.

Серед основних особливостей пандемічного грипу вирізняють три моменти. Among the main features distinguish pandemic influenza three points. Перша особливість - захворювання вражає молоде працездатне населення. The first feature - the disease affects the younger working population. Вік більшості померлих сягає від 20 до 50 років, що характерно в цілому для країн з епідемічним розповсюдженням грипу. Age most of the dead ranges from 20 to 50 years, which is typical in general for the epidemic spread of influenza.

Ускладнюється перебіг захворювань у разі наявності ожиріння, супутніх серцево-судинних захворювань, захворювань органів дихання, цукрового діабету, послаблення імунної системи тощо. Complicated course of disease in the case of obesity related cardiovascular diseases, respiratory diseases, diabetes, weakening the immune system and so on.

Друга особливість - швидке розповсюдження по території. The second feature - the rapid spread on the territory.

Третя - блискавичний перебіг від початку до розвитку нетипової пневмонії, яка у разі виникнення, дуже важко піддається лікуванню. Third - fulminant course from beginning to the development of atypical pneumonia, in which case, it is very difficult to treat.

Міністерством охорони здоров'я України з моменту оголошення в світі пандемії грипу A/H1N1 Каліфорнія напрацьована відповідна нормативна документація по вирішенню проблем подолання пандемічного грипу в Україні. Ministry of Health of Ukraine since the announcement in the world of pandemic influenza A/H1N1 California is aimed at the appropriate regulatory documentation to address the problems of poverty and Pandemic Influenza in Ukraine.

Крім того, здійснено комплекс заходів у регіонах, спрямованих на запобігання поширенню грипу А (H1N1): In addition, a series of measures implemented in the regions, aimed at preventing the spread of influenza A (H1N1):

- в кожному регіоні створено оперативні штаби з цілодобовим чергуванням співробітників, які координують роботу в цьому напрямку; - In each region established operational headquarters round the clock vigil on staff who is coordinating work in this direction;

- в усіх регіонах проведено навчання з фахівцями (згідно з наказами МОЗ України від 07.11.2009 р. № 813 та від 07.11.2009 року № 814). - In all regions of the training conducted by experts (in accordance with orders MH of Ukraine from 07.11.2009, № 813 and from 07.11.2009, number 814).

- в усіх регіонах підготовлена госпітальна база для надання стаціонарної медичної допомоги цій категорії хворих (визначені відділення, які можуть бути перепрофільовані, підготовлено резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення, дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, узгоджено питання кадрового та транспортного забезпечення), поліклінічна служба працює в розширеному режимі (подовжено години прийому, робота у вихідні дні), підготовлено розгортання при потребі додаткових бригад швидкої медичної допомоги. - In all regions of the Hospital prepared base to provide inpatient care to this category of patients (defined branch that can be transformed, ready reserve of medicines and medical products, disinfection equipment, personal protective equipment, agreed to transport personnel and security), outpatient service working in advanced mode (extended hours, work on weekends), prepared if necessary to deploy additional crews ambulance.

· Ліжковий фонд інфекційних ліжок становить 20 708. · Bedspace infectious beds is 20 708.

· З них боксованих - 8 708 (42 %). · Of them boksovanyh - 8 708 (42%).

· У відділеннях інтенсивної терапії - 407 боксів. · In intensive care - 407 boxes.

· При введенні другого рівня небезпеки (групові випадки) буде перепрофільовано - 30 460 ліжок. Case of a second-level risk (group instances) will be transformed - 30 460 beds.

· При введенні третього рівня небезпеки (епідемія) буде перепрофільовано - 190 102 ліжка. In case of entering the third level of risk (epidemic) will be transformed - 190 102 beds.

· Для контактних осіб передбачено - 18 201 обсерваційне ліжко. · For contact persons provided - 18 201 observation beds.

Як зазначалося на колегії, Міністерством для покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів карантинних областей поставлено обладнання та необхідні медикаменти для лікування сезонного та грипу А(Н1N1). As discussed at the Board, the Ministry to improve the logistics of medical institutions quarantine areas supplied equipment and necessary drugs for the treatment of seasonal and influenza A (N1N1).

Обладнання Equipment

Визначено номенклатуру і кількість обладнання, яке пропонується до закупівлі, призначеної для лікування невідкладних станів у відділеннях інтенсивної терапії, з урахуванням стану матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я та протоколів лікування і рекомендацій ВООЗ: апарати ШВЛ у тому числі транспортні, фіброгастроскопи, кардіомонітори, пульсоксиметр, відсмоктувачі тощо. Determine the range and quantity of equipment which is proposed to purchase, intended for treatment of emergency conditions in an intensive care unit, depending on the state procurement of health and treatment protocols and WHO recommendations: artificial pulmonary ventilation apparatus including transportation, fibrohastroskopy, heart , pulsoxymeters, oral, etc..

За розрахунковими даними для потреб подолання епідемії необхідно понад 700 одиниць обладнання, з них: апарати ШВЛ (у т.ч. транспортні), фіброскопи, кардіомонітори, пульсоксиметри, відсмоктувачі тощо. For billing information for the purposes of fighting the epidemic should be over 700 pieces of equipment, including: artificial pulmonary ventilation apparatus (including transportation), fibroskopy, heart, pulsoxymeters, oral, etc..

Лікарські засоби Medicines

До переліку лікарських засобів за рекомендаціями ВООЗ включені противірусні препарати, зокрема на основі озельтамівіру, які проявляють специфічну активність до вірусів грипу А (Н1 N 1). The list of drugs recommended by WHO include antiviral drugs, particularly through ozeltamiviru that exhibit specific activity to influenza viruses A (H1 N 1). Відповідно до алгоритму лікування також передбачена закупівля, антибіотиків, седативних препаратів, гормональних, інфузійних розчинів тощо. According to the treatment algorithm also provides procurement, antibiotics, sedative drugs, hormones, infusion solutions, etc..

Підготовлено розрахунки відповідно до орієнтовних розрахункових даних Центру грипу щодо необхідної кількості лікарських засобів для лікування дітей та дорослих противірусними препаратами на випадок виникнення серед населення захворювань на грип А(Н1N1). Prepared according to indicative estimates calculated data Influenza Center of the required number of drugs to treat children and adults antiviral drugs in case of disease among the population of influenza A (N1N1).

Доведена до регіонів пам'ятки щодо профілактичного захисту медичних працівників в умовах спалаху пандемічного грипу типу А Н1N1 Каліфорнія в Україні. Brought to the regions of interest on the preventive protection of medical workers in a pandemic influenza outbreak of type A N1N1 California in Ukraine.

З метою з'ясування можливостей закладів охорони здоров'я щодо проведення щеплень проти пандемічного грипу здійснено аналіз проблемних питань роботи кабінетів профілактичних щеплень в регіонах. In order to determine the capabilities of health facilities for vaccination against pandemic influenza analyzed the problems of preventive vaccination offices in the regions.

Підготовлено проект наказу МОЗ "Про затвердження організації роботи кабінету щеплень", яким буде затверджено Примірне положення про організацію роботи кабінету щеплень; Примірне матеріально-технічне забезпечення роботи кабінету щеплень; Примірне положення про молодшого медичного спеціаліста з медичною освітою кабінету щеплень. Prepared by the Ministry of Health draft order "On Approval of the Cabinet of vaccinations, which will be approved some of the organization of the cabinet vaccinations; Примірне logistics of the office of vaccines, some of the junior medical specialist medical education office vaccinations.

На сьогоднішній день працює група фахівців щодо проведення вакцинації для профілактики пандемічного грипу. Today is the team to the vaccination for the prevention of pandemic influenza.

Тривалість епідемічного підйому буде залежати від ефективності обмежувально-ізоляційних, дезінфекційних і профілактичних заходів в осередках. Duration of the epidemic rise will depend on the effectiveness of restrictive insulation, disinfection and prevention of cell.

При адекватному протиепідемічному забезпеченні загальна тривалість епідемічного підйому становитиме від 6 до 8 тижнів. If adequate anti ensuring total duration of the epidemic rise will be from 6 to 8 weeks.

За прогнозами фахівців, ймовірно слід очікувати щонайменше дві хвилі епідемічного підйому. According to experts, probably can expect at least two waves of epidemic rise.

Основними прогнозними групами ризику будуть: The main risk groups are projected:

- вагітні жінки (особливо у другому і третьому триместрах); - Pregnant women (especially in the second and third trimester);

- діти молодшого віку (особливо до 2 років). - Children younger age (particularly up to 2 years).

- особи з хронічними станами наступних категорій: хронічні респіраторні хвороби; хронічні кардіоваскулярні хвороби; хронічні обмінні порушення - Persons with chronic conditions following categories: chronic respiratory disease, chronic cardiovascular disease, chronic metabolic violation

Питання недопущення поширеності захворюваності на грип A (H1N1 Каліфорнія) та гострі респіраторні вірусні інфекції серед населення перебуває на постійному контролі МОЗ України. Question prevent spread of disease to influenza A (H1N1 California) and acute respiratory viral infection among the population is in constant control of the Ministry of Health of Ukraine.

Прес-служба МОЗ України Press Service of the Ministry of Health of Ukraine

I find it very interesting in the points about the epidemic, he did not mention the bleeding lungs, destruction of the lungs or anything of that information.

No comments:

Post a Comment